create own website

Psycholog

Garantuji:

· Diskrétnost
· Respekt a vstřícnost
· Odbornost a zkušenosti
· Krátké objednací termíny

Poradenství

Psychologické poradenství nabízí rychlou pomoc ve vztazích, v zaměstnání, v otázkách životního stylu.
Může rovněž ukázat směr pro sebepoznání, dozrávání, růst a rozvoj osobnosti, může nás nasměrovat v hledání odpovědí.

Terapie

Žijeme ve společnosti, která vyžaduje být aktivní, výkonní, společenští a usměvaví. Smutky nejsou v módě. Přesto se občas stává, že najednou nevíme jak dál. Objeví se únava, vyčerpanost, nespokojenost..

Koučing

Koučování je přímá investice do osobního a profesního rozvoje jednotlivce čí týmu.

Supervize

Každý pracovní nástroj vyžaduje péči a údržbu, aby s ním bylo možné pracovat. V pomáhajících profesích, kde je nástrojem pracovník sám, to platí dvojnásob.

Poradenství

Psychologické poradenství nabízí rychlou pomoc ve vztazích, v zaměstnání, v otázkách životního stylu. Může rovněž ukázat směr pro sebepoznání, dozrávání, růst a rozvoj osobnosti, může nás nasměrovat v hledání odpovědí.

Nabízené služby

 

    diagnostika potíží

    definice cílů, snů a přání

    odstranění překážek

    společné hledání vhodného řešení

    vyhodnocení a doporučení
Rozvoj osobnosti

 

Sebepoznání, rozvoj osobnosti, kreativity a vnitřní svobody.

Obavy ze zvládání nových situací, jejich pochopení a přijímání.

Správné návyky, očekávání...

Rozbor všech nadání a talentů.

Rozvoj intuice, podpora individuality a výjimečnosti, osobní růst.

Rozvíjení nových schopností a dovedností.


Mezilidské vztahy 


Problémy v mezilidských vztazích, řešení konfliktů.

Obtíže s prosazováním vlastních zájmů a potřeb, sebedůvěra, asertivita.

Principy účinné komunikace.

 

Duševní hygiena a zdravý životní styl 


Prevence všech onemocnění.

Správná životospráva.

Aktivní život - dostatek pohybu.

Regenerace, odpočinek a meditace.

Podpora představivosti a snění.

Dosažení zdravého životního stylu.

  

Cílem poradenství je:


Úspěch.

Řízení svého života.

Úspěch v podnikání, pracovní úspěch.

Životní úspěch.

Párová terapie

Žijeme ve společnosti, která vyžaduje být aktivní, výkonní, společenští a usměvaví. Smutky nejsou v módě. Přesto se občas stává, že najednou nevíme jak dál. Objeví se únava, vyčerpanost, nespokojenost

Nabízené služby


Párová terapie

– terapeutická sezení s partnerskou dvojicí

Individuální terapie /jeden z partnerů/

– terapeutická sezení s jednotlivcem

Relaxační techniky

- individuální, skupinové


Motto:


„Lidé jsou neopakovatelní a jedineční, proto i jejich trápení a obtíže jsou jedinečné.“


„Psychoterapeutická sezení jsou zaměřená na překonání aktuálních i dlouhodobých psychických potíží. Cílem je změna v osobním prožívání a postojích, která může vést ke změně osobnostního směřování klienta.“


Kdy je vhodné navštívit psychologa?


Klienti k psychologovi přicházejí v nejrůznějších fázích vývoje problému.

Někteří se snaží vyhledat pomoc již v zárodku problému, kdy chtějí nalézt nejvhodnější postupy, které by jim pomohly, aby se problém neprohloubil. Jiní přicházejí v době, kdy již problém nějakou dobu prožívají a rozhodli se vyhledat odbornou radu a probrat svůj postup řešení s psychologem a nalézt případně i další vhodná řešení v situaci, kdy si již neví rady, jak najít cestu ven ze svých potíží. Většinou již vyzkoušeli své osvědčené postupy řešení, které jim jindy pomáhaly, využili rady svých blízkých, ale stále nemají pocit, že by jim to dostatečně pomohlo.

Terapeutická práce klienta s psychologem může začít ve kterékoli fázi vývoje problému a dává klientovi novou naději, že za pomoci odborníka se mu podaří situaci vyřešit, změnit, nebo alespoň lépe snášet.


S jakými problémy se lidé na psychologa obracejí?


Klienti přicházejí s nejrůznějšími problémy, které jim zabraňují prožívat svůj život uspokojivě. Jen pro ilustraci to mohou být problémy z oblasti partnerských vztahů, rodiny, školy, zaměstnání apod.


Může se jednat o:


prožívání nadměrného stresu

strach a úzkost

psychosomatické obtíže

strach z nemocí

krizové situace v různých životních etapách

nízké sebevědomí, nesmělost, nejistota při rozhodování


.

Jaké mohou být formy spolupráce s psychologem?


Individuální terapie či konzultace

 

Jde o způsob spolupráce klienta s psychologem, ve které se klade důraz na jedinečnost klientových prožitků a názorů. Individuální terapie je proto zaměřená na nacházení řešení problémů a potřeb jednoho konkrétního klienta. Soukromí (intimita) rozhovoru pouze mezi terapeutem a klientem (přičemž terapeut má povinnost nesdělovat nikomu dalšímu obsah rozhovoru) umožňuje otevírat taková témata, která mohou být pro klienta obtížně sdělitelná mezi svými blízkými či vůbec dalšími lidmi. Na druhou stranu změny a řešení, které klient spolu s terapeutem v individuálním setkání najde a posléze v běžném životě uskuteční (vyzkouší), mohou významně ovlivnit i celý jeho rodinný, pracovní či jakýkoli jiný životní systém a navodit tak pozitivní změny v jeho životě či životě jeho okolí.

Délka, frekvence setkávání a způsob spolupráce záleží na dohodě obou zúčastněných. Spolupráce může mít například takovéto podoby:


a) jedna nebo několik konzultací ohledně klientova problému či tíživé situace,


b) střednědobá terapeutická spolupráce zaměřená na řešení klientových potíží (cca 4 -10 setkání),


c) dlouhodobější spolupráce - psychoterapie dle rozhodnuti klienta.


Párová a rodinná terapie či konzultace


Setkání terapeuta s párem či rodinou dává možnost ke společnému nacházení řešení potíží, které partnery či rodinu zatěžují a neumožňují jim prožívat jejich život uspokojivě. Přestože jsou v rodině problémy sdíleny, je každý párový či rodinný systém složený z několika individualit a ty budou mít nejspíše na dění v rodině odlišný pohled. Tyto odlišné pohledy (obzvláště ty nevyslovené) mohou často vytvářet či podporovat problémy, nedorozumění a vyvolávat zklamání.


Cílem rozhovoru s párem a rodinou není sjednocovat rozdílná očekávání (to by asi ani nebylo možné), ale dát prostor pro to, aby rozdílná očekávání mohla zaznít v bezpečném a konstruktivním rámci a poté se s nimi mohlo pracovat tak, aby se využila pro nacházení řešení potíží, se kterými partneři či rodina do terapie přišla.


Při práci s párem či s rodinou v některých případech spolupracuji také s kolegyní. Terapeutický tandem muže a ženy je v některých případech velmi efektivní formou práce.

Koučing

Koučování je přímá investice do osobního a profesního rozvoje jednotlivce čí týmu.

Lidé chtějí

     ve svém profesním životě něčeho nového dosáhnout

    využít naplno příležitostí, které se jim nabízejí 

    zbavit se neustálého stresu

    zdárně provést firmu obtížnými změnami

    sladit soukromý a pracovní život

    zlepšit atmosféru na pracovišti a vztah s kolegy

    posílit týmovou spolupráci

    aby v jejich životě bylo něco jinak!   


Motto:

 

 „Koučování je, když pomáháme k efektivnějšímu využití zdrojů klienta pro realizaci jeho cílů.“ 

 

Koučováním se rozumí kombinace individuálního poradenství, osobní zpětné vazby a praktického tréninku. Jde o poradenství zaměřené na zefektivnění spolupráce v týmu, v organizaci, lepší porozumění profesi, roli.

Koučování není léčbou, přestože využívá znalostí psychologie. Rozvíjí přirozené stránky osobnosti, ukazuje cesty, jak to jde. …

S vývojem vzdělávání a tréninku ve firemní sféře přichází posun od tréninku dovedností (postupů JAK) k rozvoji osobnostních předpokladů. Lidé pracující v zátěžových situacích mohou efektivně použít pouze takové strategie, které jsou ve shodě s jejich typem osobnosti, životním obdobím a zkušenostmi.


Formy koučování:


Individuální - realizuje se formou rozhovoru v klidném prostředí (osvědčuje se prostor mimo pracoviště koučovaného). Skupinové koučování - setkání celého pracovního týmu. Zaměřuje se na potřeby týmu jako celku, osvětluje místo každého členy týmu ve spolupracující skupině. Optimalizuje role jednotlivců, každý z nás má různé předpoklady a je výhodou, když může týmu přinášet to, v čem je opravdu dobrý.

 

 

Postup ,,psychologického“ koučinku: 

 

1. Strukturovaný rozhovor – zmapování očekávání koučovaného, popřípadě sladění s očekáváním zaměstnavatele. Analýza pracovní role či pozice koučovaného.


2. Personální diagnostika (využití standardizovaných psychodiagnostických metod se zaměřením na pracovní a komunikační oblast, osobnostní předpoklady pro danou profesi). Sebepoznávání koučovaného odkrývá oblasti, které běžně nevidíme a které nám mohou komplikovat dosahování spokojenosti, cílů v pracovní i osobní oblasti.


3. Plán koučování, určení cílů rozvoje. Během koučování dochází k ověřování kontraktu, zda plní cíle koučovaného, nebo zda se neobjevují nové oblasti, na které je třeba se zaměřit.


4. Nově nabyté znalosti a schopnosti koučovaný ověří v praxi.


5. Závěr, zhodnocení.

 

Na základě osobního setkání je možné vytvořit program individuálně podle potřeb dané organizace či pracovníka.

Supervize

Každý pracovní nástroj vyžaduje péči a údržbu, aby s ním bylo možné pracovat. V pomáhajících profesích, kde je nástrojem pracovník sám, to platí dvojnásob.

Supervize je užitečná když

 

chcete dál profesně i osobnostně růst,hledáte řešení v situaci, kdy jste se při práci s nějakým klientem dostal/a do slepé uličky,

chcete být ještě více užitečný/á pro klienty se chcete cítit bezpečněji a příjemněji při práci s klienty,chcete zlepšit spolupráci s kolegy v týmu,

zvažujete, co je správné a co nikoli (tj. řešíte nějaké „etické dilema“)    se chcete něco nového dozvědět o sobě a svém způsobu práce


 

Především se věnuji týmové a skupinové supervizi. Týmová supervize


Týmová supervize zahrnuje všechny členy týmu, tedy pracovního kolektivu. Zaměřuje se na vztahy v týmu, pozice jednotlivých pracovníků, efektivitu práce celého týmu.

 

Skupinová supervize


Tento způsob setkávání umožňuje diskutovat o pracovních problémech ve skupině. Supervizor se setkává s 6-10ti člennou skupinou pracovníků. Zohledňuje se práce se skupinou, pozornost je nutné věnovat vztahům členů skupiny. Od terapeutické skupiny se zásadně liší svým obsahem.

 

Individuální supervize


Na počátku je nutné jasně vymezit pravidla setkávání, aby nedošlo k překročení hranic směrem k individuální terapii. Je vymezeno místo setkávání, doba sezení a frekvence schůzek. Obě strany se dohodnou na způsobu zacházení s informacemi.

Ceník

Kombinace služeb a dlouhodobé zakázky jsou řešeny individuálně

Objednání, způsob platby


Jedno sezení trvá zpravidla 30 – 60 - 70 minut a jeho cena je závislá na charakteru poskytované služby.


Konzultovna se nachází v prostorách obytného domu ve vyvýšeném přízemí, vyjdete cca 10 schodů a na chodbě zahnete vpravo.


Domluvené termíny považuji za závazné. Cena je účtována za dohodnuté sezení i v případě, že se nedostavíte nebo zrušíte termín méně než 48 hodin předem.


Na konzultaci se objednejte předem telefonicky, přes SMS na 777 25 66 88.


Platba pouze, převodem na účet: Komerční banky: 115-3467040237/ 0100

Do zprávy pro příjemce, prosím, napište své jméno např. “P. Novák“


PORADENSTVÍ - 800 Kč/30min.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE - 1.000 Kč/60min.

PÁROVÁ TERAPIE - 1.500 Kč/70min.

KOUČINK - 1.500 Kč/30min.

TELEFONICKÁ KONZULTACE - 600 Kč/30min.

SUPERVIZE INDIVIDUÁLNÍ - 1.000 Kč/50min.

SUPERVIZE SKUPINOVÁ - dle dohody 200 Kč/osoba/hod.

SUPERVIZE TÝMOVÁ - dle dohody 250 Kč/osoba/hod.

TESTY osobnostní/profesní 

INDIVIDUÁLNÍ - 3.500 Kč

PARTNERSKÉ - 4.000 Kč

PROFESNÍCH SCHOPNOSTÍ - 5.000 Kč


Ceník ke stáhnutí zde


®Kombinace služeb a dlouhodobé zakázky jsou řešeny individuálně


RADGIVER consulting s.r.o.

IČO: 055 29 531

Tomáš KvardaTel: 777 25 66 88
 PŘEHLED praxe

                               

2002 - dosud Manž.poradna pro mezilidské vztahy, klinická praxe 

                               

1999 - 2002 Renarkon, o.p.s.

                               

1998 - 1999 PČR, personální oddělení; psycholog 

                               

1996 - 1998 Soukromá poradenská praxe 


Vzdělání 

                               

1991 - 1996 FF UP Olomouc, psychologie

                               

1994 - 1995 UP Olomouc, PF, právní Řád ČR


 Výcviky / kurzy 

                               

2009 - 2012 Výcvik v supervizi, www.supervize.eu 

             

2007 - 2008 Standardy Kvality www.kpss.cz 


2001 - 2005 Psychoterapeutický Výcvik 2002 Manželský a Rodinný poradce                              

MÉDIA O NÁS S NÁMI